ประกาศขายทอดตลาดพัสด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสด รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (Mercedes Benz S350L 2009, CD 7/1)
Sale of Used Items
Sale of Used 31 Items
Sale of Used Items (Mercedes Benz S350L 2009, CD 7/1 Ambassador's Car)