การจัดโครงการพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเมียนมาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การจัดโครงการพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเมียนมาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 494 view

114CEB5C-BEE5-4C16-9E39-0FBF83365FED 53D43510-F8EC-48C2-AADC-0E3D7AED2039   90FA028B-215E-4820-B667-8D7A39FC1DA8   39ADED21-6DB3-467F-9394-A5250286F9E7   9EA5AEED-F352-4F88-907A-9141C71B7C0B   9B36549C-D3D2-4264-B37D-0FA735A62BCC   6FB0CEA1-4412-40EF-8D73-4AB9CBE9D17B   2FD5E9F8-45CD-4869-A3F3-62D4DD36A970  

 

       เมื่อ 22-23 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับมหาวิทยาลัย Dagon จัดโครงการพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเมียนมาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางเยือนเมียนมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการห้องเรียน (Classroom Management) โดยเฉพาะในด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) การบริหารจัดการเวลาและสื่อการเรียนการสอน (Time and Material Management) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีอาจารย์และวิทยากรด้านการสอนจากภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย Dagon และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกรุงย่างกุ้งเข้าร่วมกว่า 50 คน