การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและการฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020)

การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและการฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 154 view

S__21823500    S__21823499   S__21823498  

S__21823496  

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเมียนมาเข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร” และ “การฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020) ณ สำนักงานการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตประเทศภาคีความตกลงลุ่มน้ำโขงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิจัยนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่อไป