หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 38,764 view

การทำหนังสือเดินทาง

          ผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

          ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ

5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)

6. ค่าธรรมเนียมจำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          จากนั้นเจ้าหน้าที่กงสุลจะทำการกรอกข้อมูล พิมพ์นิ้วมือ และถ่ายรูปท่านบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งกลับไปทำเล่มหนังสือเดินทางในประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 -4 สัปดาห์ ในการรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่         

          เด็กและผู้เยาว์

          ในกรณีของผู้เยาว์ จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สูติบัตรไทย

2. บัตรประชาชนบิดา และมารดา

3. ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา

4. ทะเบียนรับรองบุตร (หากมี)

          บิดา และมารดาจะต้องมาลงนามในใบคำร้องทำหนังสือเดินทางของบุตรด้วยตนเอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามได้ จะต้องมีใบมอบอำนาจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่กงสุล

          หนังสือเดินทางสูญหาย

          หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายขอให้ท่านรีบแจ้งความต่อสถานีตำรวจโดยเร็วที่สุด พร้อมขอใบแจ้งความที่ระบุชื่อ และหมายเลขหนังสือเดินทาง ของท่าน นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคำแปล และหลักฐานแสดงตนของท่าน (ที่ออกโดยทางการไทย) เท่าที่มีอยู่มาติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือทำใบสำคัญประจำตัว (C.I.) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อแนะนำ        1. ควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าหนังสือเดินทางที่มีการตรวจลงตราแยกไว้ต่างหากจากหนังสือเดินทางเล่มจริง

                   2. ควรตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางอยู่เสมอ และไม่ควรปล่อยให้มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

                   3. ไม่ควรปล่อยให้หนังสือเดินทางอยู่ในครอบครองของผู้อื่น

                   4. ควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กงสุลล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

หมายเหตุ         1. หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น

                   2. ไม่สามารถเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางได้ 

                   3. หากท่านสามารถแสดงเอกสารได้ครบตามที่ระบุข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที ในการออกใบสำคัญประจำตัว (C.I.) ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับเดินทางกลับประเทศไทยในทันทีเท่านั้น ส่วนการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์