การมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,728 view

ในกรณีที่ท่านจำเป็นจะต้องทำนิติกรรมในประเทศไทย อาทิ หนังสือยินยอมให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางร่วมกับโรงเรียนไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ หรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เป็นต้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปทำนิติกรรมนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง ท่านอาจจะต้องมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องในประเทศไทยให้ทำนิติกรรมนั้นๆ แทนท่าน  โดยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ   ด้วยตนเอง  พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ อาทิ

1. หนังสือเดินทาง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจากท่าน

3. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันหรือความเป็นเจ้าของในนิติกรรมนั้นๆ อาทิ ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือแจ้งการทัศนศึกษาจากโรงเรียน

          จากนั้นเจ้าหน้าที่กงสุลจะจัดเตรียมเอกสารใบมอบอำนาจ  เพื่อให้ท่านลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล แล้วเจ้าหน้าที่กงสุลจะรับรองว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นของท่านจริง หลังจากนั้นท่านก็จะสามารถส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยังผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยได้