การรับรองบุตร

การรับรองบุตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,375 view

การจดทะเบียนรับรองบุตร จะเกิดขึ้นเมื่อบิดาและมารดาของเด็กมิได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย บุตรที่เกิดมาจึงเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว มิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งหากมารดามีสัญชาติไทย เด็กก็จะมีสัญชาติไทยในทันที จึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนรับรองบุตร  แต่ในกรณีที่บิดามีสัญชาติไทย แต่มารดาไม่มีสัญชาติไทย เด็กจะไม่ได้สัญชาติไทยในทันที บิดาจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน บุตรจึงจะมีสัญชาติไทย โดยในการขอจดทะเบียนรับรองบุตร มารดาและบุตรควรจะต้องแสดงความยินยอม และบิดา มารดา และบุตร จะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา

2. สูติบัตรไทยพร้อมสำเนา หรือสูติบัตรของเมียนมาร์ พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ พร้อมสำเนา

3. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของมารดา พร้อมสำเนา

          จากนั้นยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบเอกสารต่างๆ เมื่อเห็นว่าครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะออกทะเบียนรับรองบุตรให้ เพื่อใช้ประกอบการขอสูติบัตรและหนังสือเดินทางต่อไป

ทั้งนี้ ควรจะนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กงสุลล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่กงสุลจะได้ชี้แจงขั้นตอนการทำ และมอบเอกสารคำร้องต่างๆ ให้แก่ท่านไปกรอกข้อความก่อนมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ