สูติบัตร|มรณบัตร

สูติบัตร|มรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,368 view

สูติบัตร

          เด็กที่เกิดในต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ท่านสามารถนำบุตร ของท่านมาขอจดทะเบียนการเกิดและรับสูติบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

1. สูติบัตรของเมียนมาร์ พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ   เมียนมาร์แล้ว

2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา

3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กไว้

4. ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา (หากมี)

5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น

          จากนั้นเจ้าหน้าที่กงสุลจะทำการสอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบิดา มารดาก่อนที่จะออกสูติบัตรให้แก่เด็กต่อไป

หมายเหตุ         1. ควรตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูลในเอกสารที่ทางการเมียนมาร์ออกให้อย่างละเอียด อาทิ ตัวสะกด  ชื่อ นามสกุล ของบิดา มารดา และของเด็ก หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชนไทย การระบุสัญชาติของบิดา หรือมารดา หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องรีบให้ทางการเมียนมาร์แก้ไขในทันที มิฉะนั้นแล้ว จะทำให้การออกสูติบัตรไทยประสบปัญหาได้

                   2. หลังจากที่ได้สูติบัตรไทยแล้ว ควรจะยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางไทยให้แก่เด็ก เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการติดต่อสำนักงานเขต หรืออำเภอที่มีภูมิลำเนา เพื่อยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนบ้านในประเทศไทย และรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักจากกระทรวงมหาดไทยต่อไป

                3. ควรติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กงสุลล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ


มรณบัตร

          ในกรณีที่มีคนไทยเสียชีวิตในเมียนมาร์ ทายาท หรือเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตจะต้องรีบแจ้งการเสียชีวิตให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบในโอกาสแรก เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกมรณบัตรไทย เพื่อมอบให้ทายาทนำไปใช้จัดการนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตต่อไป โดยผู้แจ้งการเสียชีวิตจะต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่กงสุล

1. มรณบัตรที่ออกโดยทางการเมียนมาร์พร้อมคำแปล ซึ่งในใบมรณบัตรดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และสาเหตุการเสียชีวิต (ในกรณีเสียชีวิตในกรุงย่างกุ้ง โรงพยาบาลกลางกรุงย่างกุ้ง จะออกมรณบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลครบถ้วนให้)

2. หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือมอบอำนาจจากทายาท ให้จัดการศพ และทรัพย์สินส่วนตัว (กรณีทายาทไม่ใช่ผู้แจ้งการเสียชีวิต)

4. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการเสียชีวิต

          โดยปกติ เมื่อมีคนไทยเสียชีวิต ทางการเมียนมาร์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบและไปยืนยันร่างผู้เสียชีวิต จากนั้นจะมอบมรณบัตรเมียนมาร์ให้มาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          สำหรับการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยนั้น ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อคลินิก SOS ให้เป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมการด้านต่างๆ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังกล่าว

          คลินิก SOS (Myanmar International SOS Limited)

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์   8.30-17.30

เสาร์         8.30-12.30
            

          ที่อยู่          Inya Lake Resort 37 Kaba Aye Pagoda

                           Road Yangon, Myanmar

                          โทรศัพท์     951 667 879

                          โทรสาร      951 667 866