การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 14,476 view

การรับรองเอกสาร มี 3 ประเภท คือ การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับรองสำเนาเอกสาร และการรับรองลายมือชื่อ

 • การรับรองคำแปล

- การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 1. ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด ในกรณีที่ ไม่มีต้นฉบับมาแสดง สำเนาที่นำมายื่นจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น
 2. ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องพร้อมสำเนา 1 ชุด  ในกรณีที่ส่วนราชการที่ออกเอกสารสามารถจัดทำคำแปลให้ได้ คำแปลที่นำมายื่นต้องเป็นคำแปลที่จัดทำโดยส่วนราชการนั้นๆ
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

- การรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาไทย

 1. เอกสารที่ได้รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ หรือโนตารี พับลิค พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยมีต้นฉบับภาษาเมียนมาร์มาแสดงด้วย
 2. ต้นฉบับคำแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

การยื่นคำร้องเพื่อขอให้รับรองคำแปลจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาไทย ให้แนบต้นฉบับภาษาเมียนมาร์ และต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

 • การรับรองสำเนาเอกสาร

การยื่นคำร้องขอให้รับรองสำเนาดังกล่าว ให้ยื่นคำร้อง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารที่ได้รับรองจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้นและสำเนา 2 ชุด
 2. บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

 • การรับรองลายมือชื่อ

เอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองลายมือชื่อต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่    ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ หรือโนตารี พับลิค ก่อน จึงจะมายื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

การยื่นคำร้องให้รับรองลายมือชื่อให้ยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาเอกสารที่ขอให้รับรองลายมือชื่อ จำนวน 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ    ในกรณีที่เจ้าของเอกสารไม่สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง  ให้มีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา 1 ชุด  

     ในกรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

    ในกรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล นั้น ๆ มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล โดยยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่จะลงลายมือชื่อพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองการมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่น ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ หากผู้ร้องนำมายื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้รับรอง เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ก่อน

หมายเหตุ    ในกรณีที่เจ้าของเอกสารไม่สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง  ให้มีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา 1 ชุด