การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 16,618 view
  1. การรับรองเอกสารทางการเมียนมา

การรับรองเอกสารราชการของทางการเมียนมา เช่น ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลสัญชาติเมียนมา สำเนาหนังสือเดินทางเมียนมา หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของทางการเมียนมาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของทางการเมียนมา ทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเท่านั้น และยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

  1. การรับรองเอกสารไทย

        2.1  เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

        2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทยสามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

        2.3 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือมอบอำนาจ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของผู้ลงนาม โดยเจ้าตัวต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

         3.1 คำร้องนิติกรณ์

         3.2 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

         3.3 เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

หมายเหตุ  การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ/ตราประทับ ใช้เวลา 2 วันทำการ